Daňový kalendár 2016

Daňový kalendár na rok 2016

Január 2016

8. január splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za december (minimum SP 130,27 €, ZP 55,02 €)

výplatný termín splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za predchádzajúci mesiac

výplatný termín +5 odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za predchádzajúci mesiac

 mesačný prídel do sociálneho fondu

15. január odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

 odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20.január registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov dosiahla dosiahla obrat 49 790 € a viac

25.január termín na podanie súhrnného výkazu za predchádzajúci mesiac alebo kvartál pre mesačných a kvartálnych platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

 splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac alebo kvartál + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

 splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

Február 2016

1.február posledný termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, ak daňovníkovi v predchádzajúcom roku vznikla daňová povinnosť – nadobudol nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu apod.

 termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za december

 splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za január

 termín na podanie daňového priznania a splatnosť dane z motorových vozidiel za predchádzajúci rok

 splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň presiahne 8 300 €

8.február splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za predchádzajúci mesiac

výplatný termín +5 odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za predchádzajúci mesiac

 mesačný prídel do sociálneho fondu

15.február odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

 odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

22.február registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov dosiahla dosiahla obrat 49 790 € a viac

25.február termín na podanie súhrnného výkazu za predchádzajúci mesiac pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

 splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

 splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

29.február termín pre zamestnávateľa na zúčtovanie prostriedkov predstavujúcich povinný prídel do sociálneho fondu za predchádzajúci rok

 splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za február 2016

 splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 300 €

 termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za január

Marec 2016

8.marec splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za predchádzajúci mesiac

výplatný termín +5 odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za predchádzajúci mesiac

mesačný prídel do sociálneho fondu

15.marec odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

 odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

21.marec registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov dosiahla dosiahla obrat 49 790 € a viac

25.marec termín na podanie súhrnného výkazu za predchádzajúci mesiac pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

 splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

 splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

31.marec posledný termín na podanie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb a dani z príjmu právnických osôb za predchádzajúci rok + splatnosť dane z príjmov za predchádzajúci rok

 posledný termín na zaslanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci rok (predĺženie o 3 alebo 6 mesiacov ak mal daňovník príjmy zo zahraničia)

 splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za marec + splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za 1. kvartál

 splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

 splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel za 1. kvartál vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 700 € a nepresiahne 8 300 €

 termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za február

 termín pre zamestnávateľa na predloženie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za predchádzajúci kalendárny rok

 termín na ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov zamestnancov za predchádzajúci rok pre platiteľa dane, ktorý je zamestnávateľom

Apríl 2016

8.apríl splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za predchádzajúci mesiac

výplatný termín +5 odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za predchádzajúci mesiac

 mesačný prídel do sociálneho fondu

15.apríl odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20.apríl registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25.apríl termín na podanie súhrnného výkazu za predchádzajúci mesiac alebo kvartál pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

 splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac alebo kvartál + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

 splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

Máj 2016

2.máj termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za marec

 splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za uplynulý kalendárny mesiac

 splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

 termín na doplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch dane z príjmov právnickej osoby za 1. kvartál, ak zaplatené preddavky boli nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa najnovšieho daňového priznania

 termín na podanie vyhlásenia fyzickej osoby, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, o poukázaní 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov

9.máj splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za apríl

výplatný termín +5 odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za uplynulý kalendárny mesiac

 mesačný prídel do sociálneho fondu

16.máj odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

 odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20.máj registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25.máj termín na podanie súhrnného výkazu za predchádzajúci mesiac pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

 splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

 splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

31.máj splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za uplynulý kalendárny mesiac

 splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

 termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za apríl

Jún 2016

8.jún splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za uplynulý kalendárny mesiac

výplatný termín +5 odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za uplynulý kalendárny mesiac

 mesačný prídel do sociálneho fondu

15.jún odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

 odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20.jún registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

27.jún termín na podanie súhrnného výkazu za máj pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

 splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

 splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

30.jún posledný termín na podanie daňového priznania a splatnosť dane z príjmov za uplynulý kalendárny rok, ak daňový subjekt oznámil správcovi dane predĺženie lehoty o tri mesiace

splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za uplynulý kalendárny mesiac + splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za 2. kvartál

splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 300 €

splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 700 € a nepresiahne 8 300 €

termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za máj

Júl 2016

8.júl splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za uplynulý kalendárny mesiac

výplatný termín +5 odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za uplynulý kalendárny mesiac

mesačný prídel do sociálneho fondu

15.júl odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

 odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20.júl registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25.júl termín na podanie súhrnného výkazu za jún alebo 2. kvartál pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

 splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac alebo kvartál + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

 splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

August 2016

1.august splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb v 1/12 za uplynulý kalendárny mesiac

 splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

 termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za jún

8.august splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za uplynulý kalendárny mesiac

výplatný termín +5 odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za uplynulý kalendárny mesiac

mesačný prídel do sociálneho fondu

15.august odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

 odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

22.august registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25.august termín na podanie súhrnného výkazu za júl pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

 splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

 splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

31.august splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb

 splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

 termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za júl

September 2016

8.september splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za uplynulý kalendárny mesiac

výplatný termín +5 odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za uplynulý kalendárny mesiac

mesačný prídel do sociálneho fondu

15.september odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

 odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20.september registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

26.september termín na podanie súhrnného výkazu za august pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

 splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

 splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

30.september splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za september + splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za 3. kvartál

 splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 300 €

 splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 700 € a nepresiahne 8 300 €

 termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za august

 posledný termín na podanie daňového priznania a splatnosť dane z príjmov za predchádzajúci rok, ak daňový subjekt, ktorý mal príjmy zo zahraničia, oznámil správcovi dane predĺženie lehoty o šesť mesiacov

Október 2016

10.október splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za uplynulý kalendárny mesiac

výplatný termín +5 odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za uplynulý kalendárny mesiac

 mesačný prídel do sociálneho fondu

17.október odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

 odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20.október registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25.október termín na podanie súhrnného výkazu za september alebo 3. kvartál pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

 splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac alebo kvartál + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

 splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

31.október termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za september

 splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za uplynulý kalendárny mesiac

 splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 8 300 €

November 2016

8.november splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za uplynulý kalendárny mesiac

výplatný termín +5 odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za uplynulý kalendárny mesiac

 mesačný prídel do sociálneho fondu

15.november odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

 odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

21.november registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

25.november termín na podanie súhrnného výkazu za október pre mesačných platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

 splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

 splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

30.november splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za uplynulý kalendárny mesiac

 splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

 termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za október

December 2016

8.december splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie pre SZČO za predchádzajúci mesiac (minimum SP 142,20 €, ZP 60,06 €)

výplatný termín splatnosť poistného na sociálne poistenie a preddavku poistného na zdravotné poistenie odvádzaného zamestnávateľom za zamestnancov za uplynulý kalendárny mesiac

výplatný termín +5 odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (znížených o úhrn daňového bonusu) zamestnávateľom za uplynulý kalendárny mesiac

 mesačný prídel do sociálneho fondu

15.december odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 13 za predchádzajúci mesiac

 odvod súm na zabezpečenie dane podľa §44 platiteľom príjmu za predchádzajúci mesiac

20.december registračná povinnosť pre DPH pre zdaniteľnú osobu, ktorá ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich mesiacov obrat 49 790 €

27.december termín na podanie súhrnného výkazu za november pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci EÚ

 splatnosť DPH za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania k DPH + termín na podanie kontrolného výkazu k DPH

 splatnosť spotrebnej dane z alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, elektriny, uhlia a zemného plynu za predchádzajúci mesiac + termín na podanie daňového priznania pre prevádzkovateľa daňového skladu na colný úrad za predchádzajúci mesiac

31.december splatnosť mesačného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za december + splatnosť štvrťročného preddavku na daň z príjmu fyzických osôb a daň z príjmu právnických osôb za 4. kvartál

 splatnosť mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €

 splatnosť štvrťročného preddavku na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane, ak daň u jedného správcu dane presiahne limit 700 € a nepresiahne limit 8 300 €

 termín pre platiteľa dane na predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za november