Podvojné účtovníctvo

V oblasti podvojného účtovníctva spracovávame klientovi nasledovné:

Hlavná Kniha

V Hlavnej knihe sú všetky zápisy zoradené z hľadiska priradenia k jednotlivým účtom (z vecného hľadiska)

Účtovný denník

V účtovnom denníku evidujeme všetky účtovné prípady chronologicky, teda z časového hľadiska.

 Kniha záväzkov a kniha pohľadávok

V týchto knihách sú vedené všetky došlé a odoslané faktúry usporiadané podľa jednotlivých odberateľov alebo dodávateľov, podľa splatnosti, dátumu vystavenia.

Saldokonto

Táto evidencia predstavuje účtovný prehľad o jednotlivých pohľadávkach a záväzkoch spoločnosti.

Daňové priznanie k DPH

Po spracovaní vykonáme uzávierku príslušného zdaňovacieho obdobia (mesiac, štvrťrok), vyhotovíme daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty .

Ročná účtovná závierka a uzávierka

Vykonáme všetky uzávierkové operácie, vypracujeme Súvahu a Výkaz ziskov a strát za príslušné zdaňovacie obdobie a tiež aj poznámky k účtovnej závierke.

Daňové priznanie

Vypracujeme kompletné daňové priznanie spolu so všetkými prílohami a zostavami.